očkovací látky | stanovení CRP | očkovací kalendář | kontakty

MUDr. Jana Bušková
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

Věděli jste, že...?

Od dubna 2012 podle novely Zákona 298/2011 započne nepovinné, státem hrazené očkování proti HPV. Bude se týkat dívek narozených od dubna 1998.

Očkování bude prováděno mezi 13. a 14. narozeninami. Jako v současné době bude možno volit mezi vakcínou Cervarix a Silgard, přičemž stát uhradí náklady na očkování do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty.

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas nebo nesouhlas ke stažení ZDE
 
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let ke stažení ZDE
 
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách ke stažení ZDE
 
 
UPOZORNĚNÍ RODIČŮM
 
Od 1.4.2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18ti let věku). Tyto pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.
 

- s jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka) nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.). Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů
 
- se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo
kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování) je
třeba souhlasu jednoho zákonného zástupce. Zde lze akceptovat doručení písemného souhlasu jednoho rodiče druhým rodičem
 
- u pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)
 
- rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci
 

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.
 
Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče.
 
Upozorňujeme rodiče, že může dojít v souvislosti s naplněním nově uložených povinností k prodloužení čekací doby.
 
Doporučujeme se objednávat na neakutní vyšetření a dohodnout optimální postup.
očkovací látky | stanovení CRP | očkovací kalendář | kontakty                      © 2012 - 2013 PEDIATRIE RCE, s.r.o.                                      Powered by Prestissimo.cz